BobSTUDIO Pracownia Architektoniczna
projekty wnętrz kraków
 

ARCHITEKT

tel. 880 953 861
architekt@bobstudio.eu

KONSTRUKTOR

tel. 724 868 358
konstruktor@bobstudio.eu
 

Słowniczek budowlany
Adaptacje projektów
Adaptacje projektów są to niezbędne przystosowania projektów gotowych do istniejących warunków panujących na konkretnej działce.
Celem adaptacji projektów gotowych (inaczej katalogowych / typowych) jest uzyskać pozwolenie na budowę.
W skład adaptacji gotowych projektów domów, projektów garaży lub projektów budynków gospodarczych wchodzą:
-wrysowanie na mapę do celów projektowych obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Prawem Budowlanym
-sprawdzenie zgodności projektu architektoniczno - budowlanego z Warunkami Zabudowy lub Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
-sporządzenie projektu zagospodarowania terenu
-sporządzenie informacji BIOZ
-złożenie projektu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
-uzyskanie wymaganych uzgodnień

Architekci adaptujący
Architekci z uprawnieniami do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, którzy dokonują zmian w projekcie gotowym, opracowują projekt zagospodarowania działki i przystosowują projekt gotowy do warunków: gruntowych, ukształtowania terenu, decyzji o warunkach zabudowy lub wymogów miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Antresola
Antresola jest to górna część kondygnacji pomieszczenia znajdująca się nad przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia. Antresola jest niezamknięta przegrodami budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest wydzielona.

Arkada
Pojedynczy łuk albo ciąg łuków opartych na filarach lub kolumnach. Arkada ślepa (blenda) stanowi jedynie element artykulacji ściany, nie zaś obramowanie otworów.

Attyka
Ścianka nad gzymsem koronującym, zasłaniająca dach, często zwieńczona figurami, we wnętrzu powierzchnia ściany między dwoma gzymsami, oddzielająca sklepienie (przeważnie kolebkowe) od filarów.

Balkon
Płyta wspornikowa z balustradą, na kondygnacjach ponad-parterowych, wysunięta przed lico muru. W części parterowej występuje taras w postaci płyty z balustradą, niekiedy wsparty na podporach.

Beton
Sztuczny kamień z kruszywa, cementu i wody. Żelbet jest to żelazobeton - beton zbrojony prętami stalowymi.

Budowa
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego;

Budynek
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny jednorodzinny
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Budynek mieszkalny jednorodzinny - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % powierzchni całkowitej budynku

Budowla
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Budowla - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową;

Cokół
Cokół budynku stanowi ta część ścian zewnętrznych, które narażone są na uszkodzenia mechaniczne oraz zawilgocenia na skutek zjawiska podciągania kapilarnego i odpryskującej wody deszczowej. Strefę cokołu ogranicza od góry pozioma, odcinająca izolacja przeciwwilgociowa ściany. Najmniejsza dopuszczalna wysokość cokołu uwarunkowana jest wysokością rozpryskiwania się wody deszczowej i wynosi:
- w przypadku opaski żwirowej 30cm
- w przypadki opaski z płyty betonowej lub kostki 50cm

Dokumentacja budowy
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Dokumentacja budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu;

Dokumentacja powykonawcza
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Dokumentacja powykonawcza - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Facjata
Pomieszczenie mieszkalne w kondygnacji strychowej, przykryte dachem poprzecznym. Dach poprzeczny - dach o kalenicy prostopadłej do kalenicy dachu głównego.

Fasada
Frontowa elewacja budowli, przeważnie odzwierciedla wewnętrzny podział budynku, np. ukazuje liczbę pięter.

Filar
Podpora pionowa o przekroju prostokątnym albo wielokątnym, może być wolno-stojąca albo wtopiona w ścianę

Fundament
Zadaniem fundamentu jest przekazanie na grunt ciężaru budynku i wszystkich obciążeń oddziałujących na budynek ( ciężar ludzi, sprzętów, obciążenia śniegiem i wiatrem itd).
Rodzaj fundamentów ze względu na głębokość posadowienia:
Płytki - głębokość posadowienia do 4m.
Głębokie- głębokość posadowienia poniżej 4m.
Rodzaj fundamentu ze względu na kształt.
Fundamenty ławowe ciągłe -stosowane pod ściany i rzędami słupów ustawionych w niewielkiej odległości.
Fundamenty rusztowe- Pod modularną siatką słupów (np. garaże podziemne)
Stopy fundamentowe - Pod słupami konstrukcyjnymi
Fundamenty płytowe i skrzyniowe - stosowane w dużych budynkach oraz gdy podłoże stanowią grunty o małej nośności.
Fundamenty mogą być wykonane z różnych materiałów; cegła, kamień, drewno, beton, żelbet.

Grunt budowlany
Grunt budowlany, na których posadowiony jest budynek przejmuje za pośrednictwem fundamentu ciężar budynku. Grunty budowlane rzadko stanowią jednorodną warstwę, tworząc zwykle uwarstwienia różnych rodzajów gruntu o odmiennych właściwościach.
Rodzaj gruntu:
Najlepsze podłoże do posadowienia fundamentu stanowią skały lite. W skałach praktycznie nie istnieje osiadania gruntu.
Grunty mineralne sypkie - stanowią dobre podłoże pod posadowienie budynku. Grunty kamienne i żwirowe są mało ściśliwe i prawie nie występuje w nich podciąganie wody.
Grunty mineralne spoiste- Niebezpieczeństwem występujących w gruntach spoistych jest gwałtowne i łatwe zawilgocenie. W skutek dużego zawilgocenia następuje znaczne pęcznienie gruntu i podnoszenie budowli w górę. Grunty spoiste są to grunty wysadzinowe - zwiększające objętość po zamarznięciu zawartej w niej wody.
Grunty organiczne- stanowią złe podłoże do posadowienia budynku. Cechują się dużym i nierównomiernym osiadaniem, dlatego można na nich stawiać tylko lekkie budynki.

Gzyms
Poziomy element architektoniczny, wysunięty przed lico muru dla zaakcentowania horyzontalnych podziałów budowli i osłony przed deszczem.

Izolacja pionowa
Izolacja pionowa zapobiega przenikaniu wilgoci (izolacja przeciw wilgociowa) lub wody (izolacja przeciwwodna) z gruntu; układa się ją po stronie zewnętrznej ławy fundamentowej i ściany fundamentowej (piwnicznej) oraz łączy z izolacją poziomą.

Izolacja pozioma
Izolacja pozioma zapobiega kapilarnemu podciąganiu wilgoci z gruntu lub z dolnych, zawilgoconych już (na przykład w skutek uszkodzenia niżej położonych warstw izolacji poziomej) partii ściany do części leżących wyżej. Izolację poziomą stosuje się zwykle w kilku miejscach. Dolną izolację poziomą układa się na ławie fundamentowej (między ławą i ścianą fundamentową ) lub z przesunięciem o jedną warstwę cegieł w górę. Jeżeli budynek jest podpiwniczony, to izolację pod ścianami łączy się z izolacją poziomą posadzki piwnicy. Górną izolację poziomą układa się na ścianie pod wieńcem stropu. W budynku niepodpiwniczonym górną warstwę izolacji poziomej wykonuje się między ścianą fundamentową, a stojącą na niej ścianą parteru; gdy podłoga jest ułożona bezpośrednio na gruncie najlepszym rozwiązaniem jest połączenie tej izolacji z izolacją podłogi w jedną całość. Izolacje poziome wykonuje się zazwyczaj z dwóch lub trzech warstw papy bitumicznej.

Izolacja typu lekkiego
W budynkach posadowionych na gruntach przepuszczalnych (żwiry, piaski), przy jednocześnie niskim poziomie wód gruntowych, następuje szybkie odprowadzenie wody opadowej i nie istnieje zagrożenie działaniem wody pod ciśnieniem. Stosuje się wówczas izolację typu lekkiego - kilkuwarstwową powłokę ochronną, nałożoną na odpowiednio zagruntowane podłoże. wyprowadzoną na wysokość 30-50cm ponad poziom ternu. Powłokę ochronną wykonuje się z kilku warstw powłok bitumicznych nakładanych na zimno lub na gorąco albo ze szczelnego tynku lub uszczelniających wypraw powłokowych. Rola izolacji polega przede wszystkim na na zamknięciu porów w wierzchniej warstwie ściany.

Izolacja typu średniego
W budynku posadowionym na gruntach słabo przepuszczalnych (gliny, iły) z niskim poziomem wód gruntowych, istnieje możliwość krótkotrwałego występowania w gruncie wody zawieszonej pod ciśnieniem. W tej sytuacji wykonuje się izolację typu średniego:
- z dwóch warstw papy bitumicznej lub folii sklejonych lepikiem i pokrytych folia ochronną,
- z dwóch warstw masy bitumiczno - polimerowej; w pierwszą warstwę wtapia się tkaninę zbrojącą z włókna szklanego powlekanego tworzywem sztucznym.
Izolacje wyprowadza się na wysokość około 50 cm powyżej poziomu, do którego jej zastosowanie jest konieczne ze względu na poziom wody zawieszonej.

Izolacja typu ciężkiego
Izolację typu ciężkiego wykonuje się wtedy, gdy występuje wysoki poziom wód gruntowych lub możliwość długotrwałego działania wody zawieszonej pod ciśnieniem:
- w postaci wanny wodoszczelnej, którą uzyskuje się przez wylewanie płyty fundamentowej łącznie ze ścianami fundamentowymi oraz ułożenie od zewnątrz (pod płytą fundamentową i po zewnętrznej stronie ścian) izolacji z trzech warstw papy lub folii,
- w postaci wanny wewnętrznej z betonu wodoszczelnego,
- z dwóch warstw masy bitumiczno- polimerowej z wtopioną siatką zbrojącą.
Izolację wyprowadza się około 50 cm powyżej najwyższego spodziewanego poziomu wody gruntowej.

Kolumna
Podpora budowli, mająca przekrój trzonu okrągły, wielokątny lub profilowany. Często stosowana jako element dekoracyjny, nie pełniący funkcji nośnej. Kolumna może być wolno-stojąca, przyścienna albo zespolona z filarem tylko częścią swego przekroju (ćwierć kolumna, półkolumna itd.)

Kominek
Otwarte palenisko w budynku, z odprowadzeniem spalin przewodem w murze, ujęte w ramy architektoniczne, stosowane również na tarasach domów mieszkalnych.

Loggia
Otwarte pomieszczenie na piętrze, znajdujące się w obrębie linii budowli. (w odróżnieniu od balkonów, które są wysunięte przed lico budynku).

Lukarna
Okno w połaci dachowej.

Mur oporowy
Mur wzmacniający, przyjmujący obciążenia i siły rozporowe nasypów ziemnych, sklepień, łuków, a nawet całych budynków. Najczęściej wykonywane jako żelbetowe.

Nadproże
Pozioma belka przykrywająca od góry otwór drzwiowy lub okienny. Nadproża stosowane w budownictwie mogą być monolityczne żelbetowe wykonywane na budowie lub prefabrykowane jako gotowe belki betonowe, stalowe lub ceramiczne.

Obiekt budowlany
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,
c) obiekt małej architektury;

Obiekt małej architektury
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki;

Remont
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Remont - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym;

Roboty budowlane
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Posadowienie budynku
Wyróżniamy dwa sposoby posadowienia budynku: bezpośrednie oraz pośrednie.
Posadowienie bezpośrednie budynku ma miejsce wtedy, kiedy obciążenie przekazywane jest na warstw nośną gruntu, znajdującą się bezpośrednio pod fundamentem.
Jeżeli warstwa nośna gruntu znajduję się głębiej niż poziom posadowienia budynku, zastosować można tzw. posadowienie pośrednie, w którym obciążenie jest przekazywane na głębiej położoną warstwę nośną za pomocą dodatkowych elementów konstrukcyjnych jak pale lub studnie, wprowadzonych w podłoże gruntowe.

Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa
Art. 29. 1. Ustawa Prawo Budowlane: Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:
1) obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:
a) parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,
b) płyt do składowania obornika,
c) szczelnych zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,
d) naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 m,
e) suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;
2) wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, wiat i altan oraz przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;
3) indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę;
4) altan i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 25 m2 w miastach i do 35 m2 poza granicami miast oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich;
5) wiat przystankowych i peronowych;
6) budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei;
7) wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;
8) parkometrów z własnym zasilaniem;
9) boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji;
10) miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie;
11) zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych;
12) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, o którym mowa w art. 30 ust. 1, ale nie później niż przed upływem 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;
13) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa;
14) obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin;
15) przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2;
16) pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m, służących do:
a) cumowania niewielkich jednostek pływających, jak łodzie, kajaki, jachty,
b) uprawiania wędkarstwa,
c) rekreacji;
17) opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych;
18) pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
19) instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
20) przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych;
20a) telekomunikacyjnych linii kablowych;
20b) kanalizacji kablowej;
21) urządzeń pomiarowych, wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi, państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej:
a) posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,
b) punktów: obserwacyjnych stanów wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,
c) piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł;
22) obiektów małej architektury;
23) ogrodzeń;
24) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
25) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
26) znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
27) instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Pozwoleni na budowę
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Pozwoleni na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych;

Przebudowa
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego;

Przemarzanie gruntu
Przemarzanie gruntu polega na zamarzaniu cząstek wody znajdujących się w gruncie. Zamarzanie powoduje zwiększenie objętości wody, w efekcie grunt zaczyna pęcznieć i wysadzać spoczywające na nim elementy ku górze,powodując uszkodzenia podłóg na gruncie oraz przesunięcia fundamentów i murów piwnic. W Polsce głębokość przemarzania gruntu wynosi od 0,8 do 1,2m.

Teren budowy
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Tymczasowy obiekt budowlany
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Tymczasowy obiekt budowlany - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urządzenia budowlane
W świetle ustawy Prawo Budowlane z 7 lipca 1994 r. Art. 3
Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki;

Warunki wodne - poziom wody gruntowej
Wykonywanie fundamentów poniżej wody gruntowej wymaga zabezpieczenia wykopów przed zalaniem oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej typu ciężkiego i drenaży, a więc znacznie zwiększenia kosztów. Wody gruntowe są szczególnie niebezpieczne w przypadku występowania gruntów spoistych i położenia budynku na pochyłości. Gdy wody te ulegają spiętrzeniu - ściany i podłogi w piwnicy narażone są na działanie wody pod ciśnieniem. Przy przewadze gruntów nieprzepuszczalnych lub mało przepuszczalnych (gliny, iły, margiel) należy zakładać, że wody powierzchniowe i z warstw wodonośnych przenikają do wypełnienia wykopu, a następnie spiętrzają się. Należy wtedy rozpatrzyć możliwość zastosowania drenażu opaskowego wokół budynku
 
 
Created by LINGNET - projektowanie stron internetowych

TA STRONA UŻYWA COOKIE


X Nie pokazuj więcej
Dowiedz się więcej o celu ich używania w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki